- +   -

Biblioteka miejsko-powiatowa w Kwidzynie


BIERZEMY UDZIAŁ
W PROGRAMACH:
Poleć znajomemu
Wyślij
dodano: 2015-10-23 18:23:32

Regulamin Biblioteki Miejsko-Powiatowej

§ 1

1. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 574)
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1983.),
3) Statutu nadanego uchwałą Nr XLVII/361/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 roku, zmienionej uchwałami:
Nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 lutego 2012 roku,
Nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2012 roku,
Nr XL/275/18 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2018 roku,
Nr I/18/18 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 6 grudnia 2018 roku
4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Regulamin ustala organizacje wewnętrzną Biblioteki Miejsko-Powiatowej
w Kwidzynie, zwana dalej Biblioteką w tym:
-strukturę organizacyjną
- obowiązki i uprawnienia dyrektora oraz zastępcy dyrektora
- nazwy i zakresy działań komórek organizacyjnych
3. Komórki organizacyjne funkcjonujące w Bibliotece:
-Dyrektor
- Zastępca Dyrektora
-Główny Księgowy
- Zespół Usług, Animacji i Informacji
-Dział Administracji i Obsługi
-Informatyk
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - Dział Udostępniania Zbiorów w skład którego wchodzą :
Wypożyczalnia dla Dzieci
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia Naukowa z Czytelnią Prasy
Mediateka – poczekalnia multimedialna
Museion
Punkt biblioteczny w Szpitalu Zdrowie sp. z o.o
Punkt Biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

§ 2

1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor Biblioteki sprawuje nadzór bezpośredni nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi.
3. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego, którzy wykonują zadania określone przez dyrektora i są wobec niego odpowiedzialni za ich realizację.
4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) planowanie i kontrola działalności Biblioteki,
2) w sprawach ważnych dla funkcjonowania Biblioteki możliwość powoływania organów opiniodawczych i opiniotwórczych,
3) prowadzenie polityki kadrowej Biblioteki,
4) zapewnienie działom Biblioteki właściwych warunków działania,
5) nadzór nad sprawami finansowymi Biblioteki i czuwanie nad prawidłową realizacją wydatków.
5. Z upoważnienia Dyrektora, lub w razie jego nieobecności, Biblioteką kieruje Zastępca
Dyrektora lub wskazany przez niego pracownik.
6. Dyrektor ustala zakresy czynności dla Zastępcy Dyrektora.
7. W Bibliotece powierza się w drodze stosownych umów realizację zadań związanych
z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki przez podmioty zewnętrzne w zakresie czynności:
1) Ochrony osób i mienia Biblioteki,
2) Inspektora ds. BHP,
3) Radcy Prawnego,
4) Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 3

1. Zastępca Dyrektora ustala zakresy czynności pracowników podległych mu działów.
2. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio następujące działy, stanowiska:
1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
2) Dział Udostępniania Zbiorów,
3) Zespół Usług, Informacji i Animacji.
5) Dział Administracji i Obsługi.
6) Informatyk
3. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) koordynacja pracy podległych działów oraz zespołów zgodnie ze schematem organizacyjnym.
2) koordynacja prac administracyjnych i finansowo-księgowych oraz prac pracowników na podległych stanowiskach zgodnie ze schematem organizacyjnym.
3) koordynowanie spraw związanych z okresową oceną pracowników,
4) prowadzenie całokształtu spraw osobowych związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie całokształtu spraw socjalnych we współpracy z Komisją ZFŚS,
5) opracowywanie projektów aktów normatywnych Biblioteki, w szczególności regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji,
6) badanie potrzeb kadrowych oraz szkoleniowych poszczególnych działów
i komórek organizacyjnych Biblioteki.
7) prowadzenie kasy Biblioteki,
8) prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie posiadanych kompetencji,
9) przygotowywanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem i realizacją,
10) prowadzenie dokumentacji przetargowej,
11) współpraca z innymi działami Biblioteki w sprawach dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
12) współpraca w sprawach dotyczących zamówień publicznych z odpowiednimi komórkami urzędów nadzorujących działalność Biblioteki.
13) tworzenie i przestrzeganie odpowiednich warunków bhp, p.poż, ochrony mienia, nadzór nad przestrzeganiem przepisów i wytycznych w tym zakresie

§ 4

Celem wszelkich prac realizowanych przez Bibliotekę jest prawidłowa obsługa czytelników Biblioteki i świadczenie usług promujących kulturę i czytelnictwo.

§ 5

1. Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności:
1) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów Biblioteki, w tym zakupy z dotacji oraz innych pozyskanych przez Bibliotekę środków w ramach środków okreslonych
w Planie Finansowym Biblioteki na każdy rok kalendarzowy na koncie zakupów książek, zbiorów specjalnych i innych materiałów bibliotecznych,
2) prenumerata czasopism i wydawnictw ciągłych dla Biblioteki w ramach środków okreslonych w Planie Finansowym Biblioteki na każdy rok kalendarzowy na koncie zakupu prasy i prenumeraty,
3) prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4) opracowanie zbiorów wpływających do Biblioteki,
5) czuwanie nad poprawnością opisów w katalogu OPAC (on-line),
6) współpraca z Działem Udostępniania Zbiorów Biblioteki w zakresie przygotowania zbiorów do udostępniania.
7) gromadzenie, opracowanie zbiorów dotyczących powiatu kwidzyńskiego
i miasta Kwidzyn,
8) prowadzenie Kwidzyńskiej Biblioteki Cyfrowej,
9) udzielanie informacji indywidualnej i zbiorowej użytkownikom sieci bibliotek publicznych i innych.:
10) koordynowanie współpracy pomiędzy działami Biblioteki w zakresie komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników,
11) nadzór nad modyfikacją komputerowego programu obsługi zbiorów
i czytelników,
12) pomoc instrukcyjno-szkoleniowa w zakresie wdrażania komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników dla bibliotek samorządowych powiatu kwidzyńskiego,
13) prowadzenie szkoleń z zakresu komputerowej obsługi zbiorów i czytelników dla pracowników Biblioteki i bibliotekarzy bibliotek samorządowych powiatu kwidzyńskiego,
14) współpraca z Informatykiem w zakresie prac nad komputerowym programem obsługi zbiorów i czytelników.

§ 6

1. Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów Biblioteki należy w szczególności:
1) kształtowanie profilu zbiorów zgodnie z oczekiwaniem środowiska lokalnego,
2) gromadzenie zbiorów zgodnie z przyjętymi założeniami,
3) prowadzenie racjonalnego zakupu zbiorów w ramach przydzielonych środków we współpracy z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
4) udostępnianie zbiorów czytelnikom wg obowiązującego regulaminu,
5) udzielanie informacji na podstawie własnych zbiorów, katalogów on-line oraz zewnętrznych baz danych,
6) prowadzenie działalności promującej książki, kulturę czytania i Bibliotekę,
7) aktywizacja kulturalna społeczności lokalnej,
8) współdziałanie z Działem Administracji i Obsługi w zakresie promocji książki, czytelnictwa i Biblioteki.
9) udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki
10) udostępnianie zbiorów i alternatywnych materiałów bibliotecznych czytelnikom ze specjalnymi potrzebami w szczególności osobom z niepełnosprawnością,
11) prowadzenie warsztatów na bazie zbiorów własnych, wspomagających aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych,
12) działalność metodyczna w zakresie problematyki czytelnictwa osób niesprawnych czytelniczo, współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób chorych i niepełnosprawnych,
13) prowadzenie sprawozdawczości rocznej dotyczącej księgozbiorów
i czytelnictwa Biblioteki na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,
14) przyjmowanie zbiorów bibliotecznych pozyskiwanych z bibliotek likwidowanych, darów itp.
15) przekazywanie zbiorów wyselekcjonowanych bibliotekom publicznym
i bibliotekom innych sieci.
16) inicjowanie działań zmierzających do popularyzacji książki i kultury czytania
w powiecie kwidzyńskim.
17) prowadzenie dokumentacji windykacyjnej i czuwanie nad prawidłowością działań związanych z windykacją zbiorów i zobowiązań finansowych czytelników,
18) prowadzenie skontrum w Bibliotece zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych.
19) prowadzenie statystyki, w tym w szczególności miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej.

§ 7

1. Do zadań Zespołu Usług, Animacji i Informacji Biblioteki należy w szczególności:
1) inicjowanie i organizowanie różnorodnych form promocji książki, czytelnictwa,
2) współpraca z działami Biblioteki w zakresie promocji książki, czytelnictwa
i Biblioteki,
3) koordynowanie projektów wewnętrznych i zewnętrznych w ramach promocji książki, czytelnictwa i Biblioteki,
4) współpraca z komórkami ds. promocji organów lokalnych władz samorządowych powiatu kwidzyńskiego,
5) współpraca z mediami,
6) inicjowanie i organizowanie różnorodnych form aktywności kulturalnej mieszkańców,
7) organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, projekcji, pokazów, debat
i koncertów,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,
9) organizacja i koordynacja usług dodatkowych biblioteki,
10) organizacja i koordynacja realizacji zadań w „Multicentrum”,
11) inicjowanie i oganizowanie informacji miejskiej i powiatowej zgodnie
z potrzebami czytelników.
12) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami w zakresie promocji czytelnictwa i działalności kulturalnej.
13) udzielanie informacji o regionie
14) współpraca w zakresie informacji regionalnej z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami kultury, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami powiatu kwidzyńskiego
15) współpraca z innymi działami Biblioteki w zakresie popularyzacji wiedzy
o powiecie kwidzyńskim
2. Działalnością Zespołu Usług, Animacji i Informacji Biblioteki kieruje koordynator Zespołu.

§ 8

Do zadań Głównego Księgowego, które uregulowane są odrębnymi przepisami, należy
w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów księgowych,
2) opracowywanie analiz działalności finansowej Biblioteki oraz jej stanu majątkowego,
3) wykonywanie kontroli w zakresie określonym obowiązującymi przepisami,
4) prowadzenie rachunkowości Biblioteki,
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

§ 9

1. Do zadań Działu Administracji i Obsługi należy:
1) prowadzenie sekretariatu:
- koordynowanie czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Biblioteki,
-prowadzenie terminarzy spraw ustalonych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora,
- przyjmowanie interesantów,
- piecza nad aktami i korespondencją,
- organizowanie doręczania korespondencji działom Biblioteki oraz adresatom zewnętrznym,
-organizowanie obiegu dokumentów zgodnie z dekretacją dyrekcji,
-czuwanie nad zachowaniem prawidłowego obiegu pism wpływających
i wypływających z Biblioteki.
- prowadzenie archiwum Biblioteki wg obowiązujących norm i zasad,
2) prowadzenie spraw finansowych Biblioteki,
3) terminowe dokonywanie wypłat pracownikom i kontrahentom Biblioteki,
4) rozliczanie stanu ilościowego i wartościowego zbiorów przy współpracy
z innymi działami Biblioteki,
5) rozliczanie wynagrodzeń pracowników Biblioteki,
6) gospodarowanie nieruchomościami oraz bieżąca konserwacja i zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń technicznych,
7) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi,
8) prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami najmu i eksploatacji lokali
Biblioteki,
9) nadzór i współpraca z podmiotami gospodarczymi obsługi techniczno-administracyjnej działającymi na rzecz Biblioteki,
10) prowadzenie dokumentacji usług świadczonych przez Bibliotekę,
11) gospodarowanie wyposażeniem i środkami trwałymi Biblioteki, ich naprawa, konserwacja i zabezpieczenie,
12) obsługa gospodarcza działów organizacyjnych Biblioteki
2. Dyrektor Biblioteki może delegować uprawnienia do wykonania wybranych zadań
w ramach Działu Administracji i Obsługi na wybranego pracownika Biblioteki.
3. Delegowanie uprawnień odbywa się poprzez stosowne pełnomocnictwo.

§ 10

Do zadań Informatyka należy w szczególności:
1) zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa pracy sieci komputerowej Biblioteki,
2) budowa, integracja, konserwacja, ulepszanie oraz bieżąca obsługa
i administracja serwerami oraz sieciami komputerowymi Biblioteki,
3) zarządzanie bazą użytkowników oraz ich uprawnieniami,
4) wdrażanie procedur zabezpieczających sieć i zarządzanie nimi,
5) kontrola pracy sprzętu komputerowego w sieci,
6) informowanie i instruowanie użytkowników na temat zagrożeń i problemów sieci,
7) prowadzenie strony internetowej biblioteki,
8) digitalizacja zbiorów,
9) budowa i zarządzanie sieciami informacyjnymi funkcjonującymi w Bibliotece,
10) tworzenie aplikacji, portali i innych środowisk dedykowanych Bibliotece
i uzytkownikom Biblioteki,
11) współpraca ze wszystkimi działami Biblioteki.

§ 11

1. Dyrektor Biblioteki i Główny Księgowy przedstawiają plany i sprawozdania sporządzone według obowiązujących przepisów i składają je w odpowiednich urzędach.
2. Plany pracy i sprawozdania przygotowywane są w oparciu o materiały dostarczane przez pracowników działów Biblioteki i samodzielnych pracowników Biblioteki.

§ 12

Kontrola wewnętrzna odbywa się na podstawie dostarczanych sprawozdań
(w zczególności miesięcznych, kwartalnych i rocznych), analizy wykonania planów oraz bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez Dyrektora.

§ 13

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Biblioteki, Dyrektor reguluje zarządzeniami wewnętrznymi.

§ 14

1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Kwidzyna oraz działających w Bibliotece związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zarządzenie Dyrektora o zmianie Regulaminu Organizacyjnego wchodzi w życie
w terminie 14 dni od dnia podjęcia.
3. Regulamin Organizacyjny jest nadawany przez Dyrektora w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Burmistrza Kwidzyna oraz działających w Bibliotece związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
4. Zarządzenie Dyrektora o nadaniu Regulaminu Organizacyjnego wchodzi w życie
w terminie 14 dni od dnia podjęciaREGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZEKALNI DWORCA ORAZ HOLU GŁÓWNEGO BIBLIOTEKI MIEJSKO-POWIATOWEJ W KWIDZYNIE

1. Poczekalnia Dworca jest czynna dla podróżujących codziennie od godz. 5: 00 do godz. 22:00.
2. Poczekalnia Dworca przeznaczona jest wyłącznie dla osób czekających na pociąg bądź autobus.
3. Hol główny Biblioteki Miejsko Powiatowej w Kwidzynie czynny jest codziennie od godz. 5: 00 do godz. 22:00.
4. Hol główny Biblioteki przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających z usług PKP oraz biblioteki.
5. Na terenie poczekalni dworca oraz holu głównego mogą przebywać psy wyłącznie z opiekunem, powinny być prowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach.
6. Na terenie poczekalni dworca oraz holu głównego zabrania się w szczególności:
• palenia papierosów oraz e-papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających (ostre narzędzia lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.)
• wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub uszkodzić albo zniszczyć mienie biblioteki
• wnoszenia przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych niebezpiecznych
• pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności psów bez kagańca
• niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia znajdującego się na terenie Poczekalni oraz Holu głównego Biblioteki Miejsko-Powiatowej
• wykorzystywania miejsc do siedzenia dla klientów dworca przez inne osoby i do innych celów niż do tego przeznaczone oraz zanieczyszczania i zaśmiecania
• zakłócania krzykiem, odrażającym wyglądem lub wonią lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju i dóbr osobistych osób uprawnionych do korzystania z Poczekalni dworca oraz Holu głównego Biblioteki Miejsko-Powiatowej
7. Pracownicy Biblioteki Miejsko-Powiatowej w przypadku naruszania regulaminu mają prawo do:
• wezwania do opuszczenia obiektu lub wezwania do pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej
• zatrzymania sprawcy do czasu przyjazdu Policji lub Straży Miejskiej w przypadku niszczenia, dewastacji lub przywłaszczenia mienia
8. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Poczekalni Dworca oraz Holu głównego Biblioteki Miejsko-Powiatowej użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.