- +   -

Biblioteka miejsko-powiatowa w KwidzynieBIERZEMY UDZIAŁ
W PROGRAMACH:

Regulamin wynajmu pokoju gościnnego w Bibliotece Miejsko–Powiatowej w Kwidzynie§1 Przedmiot regulaminu1. Regulamin określa zasady wynajmu przez Bibliotekę Miejsko – Powiatową
w Kwidzynie, zwaną dalej BM-P, pokoi gościnnych osobom dokonującym rezerwacji
i wynajmu, zwanych dalej Gośćmi
2. BM-P posiada w ofercie wynajmu krótkoterminowego :
- pokój 1-osobowy
- pokój 2-osobowy
- pokoje znajdują się w jednym łączniku ze wspólna łazienką, zwane dalej Pokojami..

§2 Doba hotelowa1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 jednego dnia, a kończy o godzinie
11:00 dnia następnego.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji Goście
powinni zgłosić w Dziale Administracji BM-P telefonicznie (tel. 055 279 33 50) lub
osobiście (sekretariat I piętro) najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa
termin wynajmu Pokoju. oraz przedłożyć potwierdzenie dokonania płatności
za przedłużenie pobytu ( dotyczy płatności przelewem).
4. BM-P uwzględnia życzenia przedłużania pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. BM-P zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pokoju
w przypadku braku okazania potwierdzenia dokonania płatności za przedłużony
pobyt.

§3 Rezerwacja, rejestracja i płatnośćRezerwacja, rejestracja i płatność
1. Stawki płatności za Pokój za dobę hotelową:
Pokój 1 osobowy 80 zł/doba
Pokój 2 osobowy 120 zł/doba
2. Dla Gości zaproszonych przez BM-P istnieje możliwość bezpłatnego wynajęcia
Pokoju.
3. Rezerwacja Pokoju dokonywana jest przez Gości telefonicznie (tel. 055 279 33 50)
lub drogą mailową (adres: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl) lub osobiście.
4. BM-P uzależnia przyjęcie rezerwacji od wpłaty pełnej należności za pobyt
w Pokoju.
5. Każde anulowanie rezerwacji zgłoszone pisemnie lub drogą mailową (adres:
sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl) najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia
wynajmu Pokoju będzie uprawniało Gościa do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.
W przypadku zgłoszenia anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku
niepojawienia się Gościa, kwota w pełnej wysokości zostanie zatrzymana przez
BM-P.
6. Hotel nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.
7. Płatności za wynajem Pokoju dokonuje się gotówkowo lub bezgotówkowo,
przelewem na konto bankowe BM-P Numer konta: 23 8300 0009 0015 0152 2000
0010. Płatność za wynajem Pokoju jest możliwa z użyciem karty płatnicze bądź
kredytowej w siedzibie BM-P.
8. Z treści przelewu jednoznacznie musi wynikać jakiej konkretnie czynności (usługi)
dotyczy zapłata, należy podać także okres pobytu oraz imię i nazwisko osoby, która
będzie przebywała w Pokoju
9. Płatność z dołu (w tym z odroczonym terminem płatności wynikającym z faktury)
możliwa jest wyłącznie dla jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych
instytucji i firm pod warunkiem zgłoszenia takiej formy płatności w chwili
dokonywania rezerwacji Pokoju.
10. BM-P ma prawo odmówić przyjęcia Gościa i anulować rezerwację w razie braku
uiszczenia z góry należności za pobyt.
11. Przyjęcie Gości następuje po okazaniu pracownikowi ochrony dokumentu
tożsamości osoby, na którą dokonana została rezerwacja i wypełnieniu przez nią
oraz podpisaniu “Karty rejestracyjnej gościa pokoju gościnnego BM-P".
12. Dane osobowe Gości są przetwarzane na podstawie jego zgody, w celu świadczenia
usługi wynajmu Pokoju. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na “Karcie
rejestracyjnej gościa pokoju gościnnego BM-P".
13. BM-P zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podania
przyczyny.

§4 Usługi i odpowiedzialności1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00.
2. Osoby nie zameldowane w Pokoju mogą w nim przebywać od godz. 6.00 do 22.00.
Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób
przebywających z Gościem w Pokoju.
3. BM-P nie wyraża zgody na przebywanie w Pokoju w porze ciszy nocnej osób innych
niż Gość i zgłoszone przez niego osoby towarzyszące.
4. Biblioteka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu
rażąco naruszył Regulamin.
5. BM-P nie akceptuje pobytu zwierząt w Pokoju.
6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób
mu towarzyszących, a także przybywających za jego zgodą w Pokoju. Gość zostanie
obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń Pokoju i jego wyposażenia,
powstałymi w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Gościa, osoby
towarzyszące, przybywających za jego zgodą w Pokoju
7. Gość oraz osoby towarzyszące zobowiązani są zachować ład i porządek w Pokoju,
jak również na całym terenie należącym do BM-P.
8. Gość nie może przekazywać Pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,
za który uiścił należną opłatę za pobyt.
9. Klucze do pokoju wydawane są jedynie za kaucją zwrotną w wysokości 30 zł
za komplet kluczy.
10. Karta magnetyczna wydawana jest jedynie za kaucją zwrotną w wysokości 15 zł.
11. Gość oraz osoby mu towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania ogólnie
obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
12. W pokoju i na terenie całego obiektu BM-P obowiązuje bezwzględny zakaz
palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
13. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujki alarmu przeciwpożarowego wskutek
palenia tytoniu na terenie Pokoju oraz budynku Biblioteki lub nieuzasadnionego
uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu
p.poż., Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 400 zł.
14. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji
p.poż. nastąpi przyjazd zastępów straży pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty
akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez dowódcę jednostki straży
pożarnej przybyłej do Biblioteki na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa.
15. Gościom oraz osobom im towarzyszącym zabrania się w szczególności:
a) używania w Pokoju maszynek spirytusowych, benzynowych i gazowych, kuchenek
i grzejników elektrycznych oraz innych źródeł ciepła niestanowiących wyposażenia
Pokoju;
b) stosowania otwartego ognia np. świeczek, zapałek, sztucznych ogni, zapalniczek,
kadzidełek;
c) samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania i utrudniania korzystania innym
użytkownikom z jakichkolwiek instalacji;
d) używania wyposażenia Pokoju i sprzętów na terenie BM-P niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
16. BM-P nie ponosi odpowiedzialności:
a) z tytułu utraty lub uszkodzenia będących w posiadaniu Gości: pieniędzy, papierów
wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych
i osobistych oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
b) za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gości
oraz znajdujących się w nim pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności,
innych rzeczy i przedmiotów wartościowych i osobistych oraz przedmiotów mających
c) wartość naukową lub artystyczną, a pozostawionych na ogólnodostępnym parkingu;
BM-P nie oferuje usługi parkingu.
17. Gość oraz osoby mu towarzyszące, każdorazowo opuszczając Pokój, powinni
sprawdzić zamknięcie drzwi.
18. Po zakończeniu korzystania z Pokoju, Goście zobowiązani są pozostawić Pokój
w stanie niepogorszonym.

§5 Inne postanowienia1. Dokonanie rezerwacji lub wynajmu Pokoju oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad użytkowania Pokoju należy kierować do
Działu Administracji BM-P, od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 15:00 -
telefonicznie (tel. 055 279 33 50), osobiście (sekretariat I piętro) lub drogą mailową
(adres: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl)
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gośćmi a BM-P jest sąd
właściwy dla siedziby BM-P.
4. Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie będzie wdzięczna Gościom
za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju
i bezpieczeństwa pobytu Gości.